Odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych

Wywóz stałych i płynnych odpadów domowych oraz wielkogabarytowych.

Zintegrowany system automatyki dla działu logistyki usług mieszkaniowych i komunalnych oraz firm świadczących usługi wywozu śmieci.

Optymalizacja tras dla jednostek własnych i wynajmowanych pojazdy, monitorowanie realizacji określonych tras.

Rachunkowość dla specyfiki branży
01

Rachunkowość dla specyfiki branży

Obliczanie tras transportu śmieci uwzględnia takie cechy branży, jak:

- specyfika i wielkość punktów zbiórki śmieci (sektor prywatny, osiedla, gastronomia publiczna, szpitale itp.);

- terminy dostępu do punktów poboru próbek;

- cechy wejścia pojazdów;

- Cykliczne zbieranie różnego rodzaju śmieci.

Główne zalety
02

Główne zalety

Automatyczne planowanie daty i godziny odwiedzin śmietników według próśb zewnętrznych i/lub wymaganej częstotliwości wizyt.

Trasy wyliczane są w oparciu o koszt transportu śmieci 1kg/m3 na 1km.

Rozliczanie załadunku składowisk stacji przeładunkowych.

Klient otrzymuje uzasadnienie ekonomiczne na wymaganą ilość pojazdów.

Dokładne planowanie podróży na czas.

Elastyczne zarządzanie wynajmowanymi samochodami.

Zgodność z przepisami prawa i normami sanitarnymi.

Zadania do rozwiązania
03

Zadania do rozwiązania

Możliwość określenia optymalnych lokalizacji lokalizacji kontenerów w celu uniknięcia nieautoryzowanych wysypisk.

Harmonogramy wyprowadzek planowane są centralnie, co umożliwia przypisanie jednej osoby odpowiedzialnej, dostosowanie standardów sanitarnych, kalkulację kosztów i taryf za wywóz odpadów.

Możliwość dziennego/tygodniowego przydzielania tras przewoźnikom na podstawie warunków przetargowych.

Płatność za wywóz odpadów dokonywana jest na podstawie znanej wcześniej trasy (czas jej eksploatacji, odległość i ilość wywiezionych odpadów), co pozwala na określenie optymalnego kosztu wywożenia odpadów.

Kontrola jakości pracy wykonywanej w każdym z punktów zbiórki śmieci w dowolnym dniu.

Ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych miasta. Uwzględnianie sezonowych zmian wskaźników akumulacji odpadów.

Specyficzne cechy
04

Specyficzne cechy

Możliwość ustalenia rzeczywistych norm gromadzenia odpadów w metrach sześciennych na osobę/jednostkę.

Zarządzanie kolejkami na myjniach (myjnie śmieciarek).

Możliwość określenia optymalnego rodzaju kontenera dla danej powierzchni/domu.

Program pozwala również na prowadzenie ewidencji należności dla odrębnego przedsiębiorstwa, najemcy, usług mieszkaniowych i komunalnych, powiatu i miasta jako całości.

Rozliczanie podpisanych umów, automatyczne tworzenie faktur za opłaty.

Elastyczne rozliczanie dla każdej firmy zajmującej się utylizacją odpadów w zależności od ilości wytwarzanych odpadów, rodzaju odpadów.

Utworzenie centrum dyspozytorskiego do przyjmowania zleceń na wywóz śmieci, kontrola ruchu pojazdów za pomocą GPS, przyjmowanie i rozliczanie reklamacji od mieszkańców miasta.

Funkcjonalność
05

Funkcjonalność

W zależności od potrzeb wyliczaj trasy bez stałego podziału miasta na dzielnice - lub z uwzględnieniem ich najefektywniejszego podziału. Granice dzielnic administracyjnych miasta nie zawsze pozwalają na optymalne rozwiązywanie problemów komunikacyjnych. TMS MapXPlus jest w stanie samodzielnie zaproponować warunkowy podział miasta na sektory.

Obliczanie tras w zależności od wymaganej częstotliwości odwiedzania punktów zbiórki śmieci. Wyłączenie w niektórych przypadkach z trasy punktów poboru próbek wymaganej częstotliwości wizyt poniżej średniej. Włączenie dodatkowych wizyt (kilka razy dziennie) w punktach na trasie, jeśli to konieczne.

Rozliczanie różnych typów jednostek floty pojazdów, w zależności od możliwości dostępu do poszczególnych punktów zbiórki śmieci. Zapewnienie możliwości tworzenia specjalistycznych tras dla poszczególnych elementów wyposażenia (Punkty VIP, Punkty z utrudnionym dostępem do śmieci itp.). Budowanie tras z dużą dokładnością, według unikalnego czasu załadunku/rozładunku, objętości przedziałów itp.

Efektywne wykorzystanie
06

Efektywne wykorzystanie

Rozliczanie przedziałów jednostek floty pojazdów przeznaczonych na różnego rodzaju odpady. Wykluczenie z tras zbędnych wizyt w punktach ze specjalistycznymi pojemnikami na śmieci. Budowanie oddzielnych tras dla sprzętu specjalnego z przedziałami.

Przechowywanie historii tras. Obliczanie rzeczywistych kosztów transportu w kontekście samochodów, regionów, miast. Monitoruj jakość pracy wykonywanej dla każdego z punktów w dowolnym dniu; Dostępność kilku modeli obliczeniowych. Możliwość optymalizacji tras na weekendy/święta, okresy letnie/zimowe itp.

Rozliczanie harmonogramu prac przy załadunku zakładów przetwarzania odpadów. Zoptymalizuj przejazdy samochodów do czasu zakończenia, aby zminimalizować przestoje i rozłożyć obciążenie zakładów przetwarzania odpadów.

Efektywne korzystanie z wypożyczalni samochodów. Umożliwią wykluczenie zakupu dodatkowych pojazdów do użytku tylko w okresach szczytu.

Podsumowując podróż. Korekta tras na kolejny dzień na podstawie wyników obsłużonych punktów w dniu bieżącym. Doprecyzowanie i modyfikacja mapy sieci transportowej. Identyfikacja nadużyć przez załogę pojazdów.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.